Furuly Barnehage

FOKUSOMRÅDER

FOKUSOMRÅDER

FOKUSOMRÅDER:

LIVSMESTRING OG HELSE:

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forbygge krenkelser og mobbing. Vi er pliktig til å håndtere, stoppe og følge opp barn som opplever krenkelser eller mobbing. Barna skal få mestring i å takle motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Det er også viktig at barnehagen legger til rette for muligheten til ro, hvile og avslapping i løpet av dagen

Les mer: Vi har hvilestund hver dag etter lunsj med alle barna. Gjennom barnas deltagelse i matlaging og måltider i barnehagen vil de danne et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helseverdier. Vi vektlegger daglig fysisk aktivitet både ute og inne, som skal bidra til å fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling. Rammeplanen sier at personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi skal gjennom den daglige og nære kontakten med barna kunne observere og motta informasjon om barnets omsorgs- og livssituasjon og vite hvordan dette forbygges og oppdages. Hele personalet er pliktig til å gjøre seg kjent med opplysningsplikten til barnevernet § 22. Satsningsområdet vil være en rød tråd gjennom hele året og synliggjøres gjennom ulike aktiviteter og prosjekter som beskrives nærmere i årsplan/månedsplan

LIVSMESTRING OG HELSE:

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forbygge krenkelser og mobbing. Vi er pliktig til å håndtere, stoppe og følge opp barn som opplever krenkelser eller mobbing. Barna skal få mestring i å takle motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Det er også viktig at barnehagen legger til rette for muligheten til ro, hvile og avslapping i løpet av dagen

Les mer: Vi har hvilestund hver dag etter lunsj med alle barna. Gjennom barnas deltagelse i matlaging og måltider i barnehagen vil de danne et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helseverdier. Vi vektlegger daglig fysisk aktivitet både ute og inne, som skal bidra til å fremme barnas bevegelsesglede og motorisk utvikling. Rammeplanen sier at personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Vi skal gjennom den daglige og nære kontakten med barna kunne observere og motta informasjon om barnets omsorgs- og livssituasjon og vite hvordan dette forbygges og oppdages. Hele personalet er pliktig til å gjøre seg kjent med opplysningsplikten til barnevernet § 22. Satsningsområdet vil være en rød tråd gjennom hele året og synliggjøres gjennom ulike aktiviteter og prosjekter som beskrives nærmere i årsplan/månedsplan

NATUR OG MILJØ:

Ved aktiv bruk av naturen ønsker vi å gi barna gode muligheter til fysisk lek, stimulere den motoriske, sosiale, intellektuelle og emosjonelle utviklingen.

Vi vil undre oss og være nysgjerrige sammen med barna og gi dem mange forskjellige opplevelser og erfaringer. Barnehagens års-hjul følger årstidene og lærer barna om samspillet i naturen. Vi har et fuglekarnapp i barnehagen og fuglekasser på Rødhytta, som vi følger med på hele året. I barnehagen har vi egen hønsegård, hvor barna er medhjelpere med eggsanking og rensing.

 • Vi vil gi barna spennende utfordringer og mestringsoppgaver ute i naturen. Eks. finne konkreter som steiner, pinner, kongler og kategorisere disse. Matematiske begreper som antall, mønster, størrelse, former, sortering sammenligning.
 • Stimulere barna til å trene grovmotorikken i ulent terreng og vi lager hinderløyper og tau-installasjoner.
 • Vi finner ting i naturen som vi leker med og bruker til formingsaktiviteter. Her får barna stimulert sin fantasi og kreativitet
 • Lære barna til å bli mer naturbevisste og ta vare på det de omgir seg med. Samle søppel, Rusken-aksjoner, hva råtner/råtner ikke i jorden. Hvilke skader søppel har på dyr og planter.
 • Videreutvikle gapahuk-plassen vår i Solvangskogen i samarbeid med barna.
 • Alltid rydde etter oss på tur, gjerne også etter andre.
 • Skjerper sansene våre når vi er i naturen som å lytte, lukte, smake, føle og se.
 • Kildesortering – en naturlig del av hverdagen
 • Gjenvinning og resirkulering.

SPRÅKUTVIKLING

Vi jobber aktivt med observasjoner og kartlegging av språket til barna i barnehagen. Vi bruker TRAS, (Tidlig Registrering av Språkutviklingen), som er et systematisk skjema hvor vi gjennom observasjoner får ett oversiktlig bilde av barnets språkutvikling. Alle de ansatte har blitt kurset i å bruke dette hjelpemiddelet. Vi bruker «snakkepakken» aktivt med barna i forskjellige typer samlinger/temaer og individuelt med hvert enkelt barn etter behov. Den inneholder 140 gjenstander; diverse spill, eventyr, sanger, rim og regler med tilhørende konkreter. Hensikten med snakkepakken er å styrke språkferdighetene hos det enkelte barn uansett morsmål.

Les mer: Vi har investert i forskjellig språkmateriell som spill og bøker. Vi har små språkgrupper 2 ganger i uken. Her jobber vi med spill, samtaler, rollelek, teater og eventyr for å fokusere på barnas språkutvikling. Ellers har vi eventyrsamlinger med konkreter, sang, regler og historiefortellinger.

SOSIAL KOMPETANSE:

Barnehagen skal legge til rette for at barna skal kunne utvikle sosial kompetanse gjennom samspill, rollelek, deltagelse til fellesskapet og sosiale ferdigheter. De voksne skal være gode rollemodeller for barna, være anerkjennende og støttende. Dette er ett godt grunnlag for utviklingen av den sosiale kompetansen hos hvert enkelt barn. Vi ønsker å styrke barnas empati, lære dem samarbeid, ta hensyn til andre og vise omsorg.

Les mer: Vennskapsuker har vi hvert år ved oppstart som skal bidra til å ivareta de nye barna som starter opp hos oss slik at de blir tatt godt imot. Her jobber vi med å knytte nye bånd samt styrke gamle vennskapsbånd. Visjonen til Asker kommune er «liten og viktigst» og det vektlegger vi også i vårt arbeid med barna. Vi lager regler for barnehagen sammen med barna for hvordan vi ønsker å ha det i hverdagen. Disse reglene blir skrevet ned og signert av barna ved at de setter ett håndavtrykk på plakaten. Da opplever alle ett eierforhold til reglene i barnehagen.

Vi har samlinger med fokus på vennskap og empati hvor vi undrer oss og snakker med barna om hva de legger i disse begrepene. Vi bruker aktuelle bøker og materiell for å synligjøre dette ovenfor barna. Små lekegrupper med fokus på sosial kompetanse og lekferdigheter har vi daglig både med og uten voksen støtte.

KULTUR OG MUSIKK

For oss i barnehagen er det viktig å benytte oss av det kultur-tilbudet som fins for barn i både Oslo, Asker, Bærum og Drammen. Vi drar på teater, biblioteket med eventyrstund, museer med omvisning, konserter m.m.

Vi har musikkundervisning en gang i uken med musikkpedagogen Gerd Lise N. Nygaard. Det går over 15 ganger på høsten og 15 ganger på våren og omfavner alle barna som går i barnehagen. Barna vil kunne oppleve mestring og glede gjennom sang, dans, bevegelse, spille på forskjellige rytme-instrumenter, lytte til klassisk musikk, få kjennskap til forskjellige musikkformer og tolke musikk. Det fins ingen aldersbegrensning. Barna har 2 oppvisninger i året for foreldre, søsken og besteforeldre hvor de får vist frem det de har lært i musikkundervisningen. Vi bruker dans, musikk og sang mye gjennom hele hverdagen i barnehagen og leker oss med instrumenter – både ute og inne. Gitar brukes daglig i barnehagen.

Les mer: Musikken er et frivillig tilbud som man må betale utenom barnehageprisen. Gerd Lise eier Asker Private Musikkskole. Både barn og voksne har stor glede av musikk og bevegelse. Det har stor verdi både for den språklige og den sosiale utviklingen hos barna. Vi har fremføring for foreldrene på juletrefest og sommeravslutning. Vi er på Asker bo- og behandlingshjem og opptrer på Lucia med konsert og Lucia-tog. Førskolebarna er i Filharmonien med Gerd Lise på våren og den dagen er utenom de 15 gangene. Da lærer barna om alle de forskjellige instrumentene som finnes i Filharmonien som strykeinstrumenter, messingblåsere, treblåsere og slaginstrumenter.

Musikkundervisningen betales direkte til Gerd Lise, ca. kr. 1400,- pr halvår. Hun kommer på foreldremøte på høsten for å presentere seg selv og informere om musikk-skolen.

BARNS MEDVIRKNING:

Barna skal få være med og ta del i og forme hverdagen i barnehagen. Vårt mål er å møte barnas behov gjennom samtaler, observasjoner og samlinger. På denne måten vil barna få være med på å prege sin egen hverdag. For oss er det viktig å møte barna med respekt og ta dem på alvor. Vi legger stor vekt på de praktiske gjøremålene. Barna har forskjellige oppgaver som f.eks.:

 • å holde ryddekort, dekke på og av bord, gå med gulrøtter
 • kildesortering og gjenvinning av søppel
 • hjelpe hverandre med av – og påkledning
 • servere frukt når det er fruktstund
 • valg av ulike aktiviteter
 • turer; gripe fatt i barnas ønsker og forslag til hvor de vil dra på tur.
 • Hjelpe og veilede de små gjennom forskjellig hverdagslige aktiviteter.

De vil da få oppleve å få ansvar, kjenne på mestring av arbeidsoppgaver og bli verdsatt for det de gjør. Da vil barna kunne styrke sin sosiale kompetanse ved å vise hva de kan og lære sosiale ferdigheter gjennom konkrete hendelser i hverdagen. Er barna trygge vil de ha et godt utgangspunkt til å mestre fremtiden.

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER:

 • Asker kommune
 • TFS (Tverrfaglig samarbeid)
 • Pedagogisk støtteteam i Solvangsonen
 • PPT
 • Helsetjenesten
 • Barnehagesektoren
 • Arrangement med andre barnehager utenfor sonen
 • Asker private musikkskole
 • Barneskolene i vår krets
 • Fysioterapeut
 • Vi er medlem i PIA (private barnehager i Asker)